Ana sayfa / Hakkımızda / Sürdürülebilirlik politikası

Sürdürülebilirlik politikası

Ontex, yüksek kalitede kişisel hijyen ürünleri ve hizmetlerinin lider tedarikçisi olmakla birlikte kurumsal sorumluluğa ve sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığıyla dünya çapında çok sayıda tüketici, perakendeci, yaşam tarzı markalarını taşıyan iş ortakları, kurumsal ve özel sağlık hizmeti sağlayıcılarının tercih ettiği iş ortağıdır.

Sürdürülebilirliği genel olarak “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yetkinliğini tehlikeye atmadan mevcut ihtiyaçlarımızı karşılayan ilerlemeler” şeklinde tanımlıyoruz.

Sürdürülebilirliğin, bize yol gösteren bir pusula ve paydaşlarımızla uyum içinde karşılıklı değer yaratma sürecinin arkasındaki itici güç olduğuna ve değer zincirimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeler yapma çabasına hizmet etmenin yanı sıra çevre, toplum ve ekonomi üzerinde olumlu bir etki bıraktığına inanıyoruz.

Ontex olarak, hepimizin yüzleştiği mevcut çevresel zorluklar ile kirliliği önlemek ve azaltmak için döngüsel ve iklim dostu çözümleri teşvik eden daha sürdürülebilir ürünlere yönelik artan talep arasında bir denge sağlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Ayrıca, ormanlar ve ormanlık alanlar gibi doğal ekosistemlerin iklim değişikliği bakımından oynadığı önemli rolün de farkındayız ve faaliyetlerimizin bunlar üzerinde doğurabileceği potansiyel etkileri kabul ediyoruz. Bu politikayla, diğer hususların yanı sıra, ormansızlaşmayı ve doğanın bozulmasını azaltmaya ve önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmayı ve ayrıca çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca, hem Ontex Grubu adına çalışan tüm çalışanlara sağlıklı, güvenli ve adil bir ortam sağlayarak, hem de faaliyet gösterdiğimiz ve doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğimiz tüm yerel toplulukların çıkarlarına ve haklarına saygı duyarak, olumlu bir sosyo-ekonomik etki yaratmaya çalışıyoruz.

Ortak taahhüdümüz, sürdürülebilirliği Ontex’in yürüttüğü faaliyetlerin tüm yönlerine entegre etmektir. Bu nedenle, aşağıdakileri sağlamayı taahhüt ederiz:

Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin yasal ve düzenleyici yükümlülüklere asgari düzeyde uyum sağlayarak, bu asgari gerekliliklerin de ötesine geçmeyi amaçlamak ve söz konusu sürdürülebilirlik hedeflerini sınırlamamak.

Geçerli çevresel ve sosyal sorumluluk yönetim sistemlerine, biyolojik ve geri dönüştürülmüş malzemeler için gözetim zincirine ve geçerli üçüncü taraf sertifikalarının/onaylarının ve ticari markaların gereksinimlerine uyum sağlamak.

Hedeflerimizi Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve diğer sürdürülebilirlik taahhütleri ve çerçeveleri ile uyumlu hale getirmek ve bu hedeflere ulaşılmasına aktif olarak katkıda bulunmak.

Sürdürülebilirlik performansımızı değerlendirmeyi, bunlara ilişkin riskleri tanımlamayı, analiz etmeyi ve yönetmeyi, sonrasında ise uygun önlemleri almayı amaçlayan entegre bir yönetim sistemi yaklaşımı uygulamak. Bu yaklaşım aşağıdaki temel unsurları içerecektir:

a. Sosyal sorumluluk
İnsan haklarına karşı saygılı olmak, ticari faaliyetlerimizi etik ve uyum ilkeleriyle uyumlu hale getirmek ve çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek.
Sinerjilerinden yararlanarak ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak, tüm paydaşların önemli bir fark yaratacak veya değerlendirmelerini veya kararlarını önemli ölçüde etkileyebilecek kilit odak alanlarını belirlemek için, onlarla aktif ve düzenli olarak etkileşimde bulunmak. Böylece değer zincirinin her aşamasında sürdürülebilirliği teşvik etmek.

b. Çevresel sorumluluk
Sürdürülebilir ürün ve ambalaj çözümleri ve bunlarla ilgili proje girişimlerini geliştirerek, değerlendirerek ve teşvik ederek çevresel ayak izimizi asgari düzeye indirmek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da dahil olmak üzere, enerjinin bilinçli ve sorumlu kullanımını teşvik etmek ve enerji tasarrufu sağlayan üretim süreçlerini, mühendislik unsurlarını (makineler, ekipman, tesisler), tasarım faaliyetlerini ve satın alma süreçlerini desteklemek.

c. Güvenli çalışma ortamı
Ramak kala olaylarını bildirip çalışanları bizzat izlemeye tabi tutmanın yanı sıra ekipman ve tesislerin bakımlarını gereken şekilde yaparak, önleme ve farkındalık yoluyla kazaları ve meslek hastalıklarını sıfıra indirmek için çaba göstermek.

d. Sürdürülebilir tedarik zinciri ve durum tespiti
Tedarik zinciri seçimine ve değerlendirmelerine sürdürülebilirlik kriterlerini dahil etmek.
Gerekli durum tespiti süreçlerini gerçekleştirmek, sürdürülebilirliğin risklerini ve fırsatlarını göz önünde bulundurmak, potansiyel riskleri azaltmak veya önlemek ve fırsatlardan yararlanmak.

Düzeltici faaliyetler yerine önleyici faaliyetlere sistematik olarak öncelik vererek, performansımızı ve yönetim sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek.

Spesifik, Ölçülebilir, Elde Edilebilir, Amacına Uygun ve Zamanında hedefler ve temel performans göstergeleri ile bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmak, bunu izlemek ve düzenli olarak gözden geçirmek ve kaydettiğimiz ilerlemeye ilişkin bilgileri aktif olarak dahili ve harici mecralarda paylaşmak.

Şeffaflık ilkesine göre hareket etmek ve iletişim, tanıtım, eğitim ve gerekli araç ve süreçlerin geliştirilmesi yoluyla dahili ve harici olarak farkındalık yaratmak.

Tüm çalışanlarımız bu politikanın bilincinde olup kurumumuzun her seviyesinde başarılı bir şekilde uygulanmasına doğrudan katkı sağlar. Burada ana hatlarıyla belirtilen taahhütlerin tam olarak yerine getirilebilmesi için, yeterli miktarda kaynak tahsis edilecek olup, sürdürülebilirliğe yönelik etkin bir yönetişim sistemi kurulmuştur.